Regulamin Usług

§1
Określenia zawarte w regulaminie.

 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym stroną pod adresem http://jacekdaszewski.pl jest prowadzący działalność Usługi Fotograficzne Jacek Daszewski z siedzibą w Warszawie, w niniejszym Regulaminie określanym jako UFJD.
 2. Osoby fizyczne lub inne podmioty korzystające z usług lub je zamawiające określane są mianem Klienta.

§2
Zakres świadczonych usług fotograficznych.

 1. Zakres świadczonych usług fotograficznych określony jest na stronie http://jacekdaszewski.pl w zakładce „Usługi
 2. Ceny świadczonych usług, określone na stronie http://jacekdaszewski.pl w zakładce dla poszczególnych usług, należy każdorazowo potwierdzić.

§3
Zamawianie usług.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją polityki prywatności.

 1. Proces zamawiania usług wygląda następująco:

  a) złożenie zamówienia usługi w formie pisemnej na email: poczta@jacekdaszewski.pl
  b) omówienie charakteru, stylu, zakresu, ilości, terminu i miejsca wykonania, przeznaczenia i sposobu licencjonowania oraz kosztu wykonania zdjęć
  c) akceptacja uzgodnień przez Klienta
  d) opłacenie całości lub 30% zadatku

 2. W przypadku wpłaty zadatku w terminie innym niż zawarcie umowy, Klient przyjmuje, potwierdza i wyraża zgodę, iż w przypadku zmiany przez Klienta terminu sesji, odwołania sesji bez względu na przyczynę, zadatek pozostaje po stronie UFJD (jest bezzwrotny).

 3. W przypadku konieczności zdjęć w studio fotograficznym (innym), koszt studio ponosi Klient.
  Z uwagi na charakter najmu studio, Klient przyjmuje, potwierdza i wyraża zgodę, oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń, gdy w przypadku zmiany przez Klienta terminu sesji, odwołania sesji bez względu na przyczynę, kwota opłaty za rezerwację studio zostanie pobrana przez właściciela studio, w związku z wykonaną usługą rezerwacji.

 4. Klient dokonując zamówienia usługi wyraża zgodę na charakter, styl i postrzeganie rzeczywistości zawarte w fotografiach wykonywanych przez UFJD.

§4
Umowa.

 1. Umowa na wykonanie usługi zostaje zawarta z chwilą ustalenia zakresu i terminu wykonania usługi na podstawie §3 Regulaminu. Dopuszczalne formy zawarcia umowy to: umowa w formie pisemnej papierowej lub cyfrowej na drodze e-mail.
 2. Przy dokonywaniu ustaleń do wykonania usługi, Klient winien prowadzić korespondencję z jednego adresu e-mail.

§5
Opłaty. Sposób dokonywania opłat.

 1. Po ustaleniu kosztów zgodnie z §3 ust.1 Regulaminu, Klient dokonuje płatności przelewem na konto bankowe, lub za pomocą e-płatności natychmiastowych (linki zostaną udostępnione w korespondencji), lub gotówką najpóźniej w dniu wykonania usługi. W przypadku klientów prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą, możliwe jest rozliczenie przelewem na konto bankowe w innym terminie, uzgodnionym indywidualnie, ale nie dłuższym niż 60 dni.
 2. Na stronie pod adresem http://jacekdaszewski.pl znajdują się ceny netto. Na wykonane usługi wystawiane są Faktury Vat (23%).

§6
Licencjonowanie, format plików.

 1. Po dokonaniu całości opłaty za wykonaną usługę, Klient otrzymuje licencję na wykorzystanie wykonanych fotografii w zakresie zgodnym z treścią zawartej umowy.
 2. Klient otrzymuje gotowe pliki wynikowe w formacie cyfrowym „.JPG”, w terminie do 30 dni, od ich wykonania. W przypadku dużej ilości zdjęć lub dodatkowych ustaleń albo samodzielnego wyboru zdjęć przez klienta, czas ten może się wydłużyć.

Istnieje możliwość otrzymania surowych plików RAW lub PSD, za dodatkową opłatą.

§7
Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.06.2017r.
 2. UFJD zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu bez powiadomienia.
 3. W przypadku pytań lub wątpliwości zainteresowane osoby proszone są o kontakt z UFJD na adres email poczta@jacekdaszewski.pl pod nr tel. kom. 602 112 207.
 4. Wszelkie spory wynikłe z wykonywanych usług rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby UFJD.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY!